Privacy Policy

Pārzinis un tā kontaktinformācija: 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA « OSSOV» , vienotais reģistrācijas Nr. 40003797848, juridiskā adrese: Plostu iela 1, Brīvkalni, Babītes pag., Babītes nov., Latvija, LV2107, mājas lapa: www.ossov.lv Klients var iesniegt pieprasījumu par personas datu apstrādi rakstveida formā klātienē SIA «OSSOV» veikalos, uzrādot personu apliecinošo dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.


Kādā sfērā tiek piemērota privātuma politika?

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – pircējiem un pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskajai personai saņem vai nodod SIA «OSSOV» informāciju. 


Kādu informāciju / datus mēs ievācam?

Mājas lapas www.ossov.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA «OSSOV» var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā, veicot pasūtījuma noformēšanu, (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, maksājuma kartes detaļas), kā arī mēs apstrādājam informāciju par lietotāju / pircēju (turpmāk tekstā – lietotājs vai pircējs), kad tiek aizpildīta atbilstošā anketa.

1.2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes, lai pārraudzītu mājas lapas izmantošanu).


Kādi ir personas datu apstrādes nolūki?

Lietotāja personas dati, ka arī dati, kurus lietotājs sniedz www.ossov.lv tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, tiek izmantoti šādiem mērķiem:

 • klienta identificēšanai;
 • pakalpojumu sniegšanai;
 • preču pārdošanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • iebildumu, sūdzības un priekšlikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • maksājumu un norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • statistikai un biznesa analīzei;
 • servisa uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.


SIA «OSSOV» izmanto pircēja sniegtos datus, lai sazinātos ar pircēju pa elektronisko pastu, tālruni, nosūtot izziņu, lai informētu pircēju par pasūtījuma statusu, atbildētu uz pircēja jautājamiem, sniegtu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar preces pirkumu, norēķiniem un nodošanu, izpildītu garantijas saistības un izskatītu iebildumus un priekšlikumus. 

Gadījumā, ja pircējs sniedz SIA «OSSOV» informāciju par trešajām personām, pircējs ir atbildīgs par to, lai tās informētu un iegūtu to piekrišanu, lai sniegtu šo informāciju nolūkiem, kas paskaidroti turpmāk. Iegādājoties preci vai dāvanu karti, sniegtā informācija par trešo personu tiek izmantota tikai, lai pārvaldītu piegādi vai pārbaudītu preču saņemšanu, kā arī sniegtu informāciju uz jebkādu jautājumu vai pieprasījumu, kas varētu rasties pircējam vai trešajai personai.

Lietotāju atsauksmes palīdz uzlabot klienta apkalpošanu, palielināt preču sortimentu, ņemot vērā lietotāja priekšlikumus un vēlmes, efektīvāk apstrādāt pasūtījumu un reaģēt uz atbalsta vajadzībām.

SIA «OSSOV» neuzņemas nekādu atbildību par komentāriem, ko lietotāji ir ievietojuši mājas lapā. Mēs paturam tiesības izdzēst jebkuru informācijas ievietošanu, kas ir pretrunā ar morālajām normām, aizskar cilvēku reliģisko ticību, satur reklāmu vai pārkāpj autortiesības. 


Vai personas dati ir drošībā?

Datu apstrāde izriet no lietotāja līgumsaistībām vai, ievērojot lietotāja līgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu / darījumu. Dati tiek aizsargāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA «OSSOV» saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA «OSSOV» neizpauž trešajām personām lietotāja personas datus vai jebkādu līguma darbības laikā iegūto informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamo vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, banka – norēķinu ietvaros vai komersants – pasta/preču piegādei);
 • saskaņā ar lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA «OSSOV» likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA «OSSOV» likumīgās intereses.


Kāds ir personu datu glabāšanas ilgums ?

SIA «OSSOV» glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tik ilgi, kamēr ir spēkā ar pircēju noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtība SIA «OSSOV» vai pircējs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, lietotāja personas dati tiek dzēsti.


Trešo pušu saites

Pēc ieskatiem, SIA «OSSOV» mājas lapā var iekļaut atsauksmes uz trešo pušu produktiem, saitēm vai pakalpojumiem. Šādām trešo pušu vietnēm ir atsevišķi un neatkarīgi privātuma politikas noteikumi. Tādējādi mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz citās vietnēs izvietoto saturu vai tajās veiktajām darbībām. 


Privātuma politikas grozījumi

SIA «OSSOV» ir tiesības veikt grozījumus un papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu lietotājiem tā aktuālo versiju, ievietojot mājas.


Jūsu piekrišana

Izmantojot SIA «OSSOV» vietni, lietotājs piekrīt SIA «OSSOV» privātuma politikas noteikumiem.


Sīkdatņu veidi un izmantošanas mērķis

Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta un nākamo apmeklējumu laikā izgūta no Jūsu datora vai mobilās ierīces. www.ossov.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu analizēt interneta vietnes www.ossov.lv izmantošanu, t.sk., lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē www.ossov.lv, un izveidotu lietotājiem ērtāku interneta vietni un uzlabotu tās darbību. www.ossov.lv tiek izmantots interneta analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google Analytics rīks, un kura lietošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.

Sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kā lietotājs izmantoja interneta vietni www.ossov.lv. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par lietotāja darbībām interneta vietnē. Ir divu veidu sīkdatnes — pastāvīgās un īslaicīgās (sesijas sīkdatnes). Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas datnes formātā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ne ilgāk kā 12 mēnešus. Sesijas sīkdatnes tiek glabātas īslaicīgi, un tās pazūd, tiklīdz Jūs beidzat pārlūka sesiju. Sīkdatnes nesniedz piekļuvi termināla datu glabāšanas ierīcei, piemēram, cietajam diskam, kā arī nesniedz iespējas to kopēt.